• slider image 366
 • slider image 367
 • slider image 368
 • slider image 369
 • slider image 370
 • slider image 371
 • slider image 372
 • slider image 373
 • slider image 374
 • slider image 375
 • slider image 376
 • slider image 377
 • slider image 378
:::
花蓮縣 OpenID 登入 login icon
花蓮縣 OpenID 登入
:::

會員登錄

OPENID 登入

搜索

:::

成語隨時背

      ㄎㄨ ˋ ㄎㄨ ˋ
形容人勤勉努力,不懈怠。意同「孜孜不倦」、「焚膏繼晷」、「夙夜匪懈」。

隨機小語

一個人的價值,應該看他貢獻什麼,而不是取得什麼。

愛因斯坦

計數器

總計: 37679